انواع مهاجرت

انواع مهاجرت انواع مهاجرت پناهندگی: نوعی مهاجرت است که عوامل دافعه در مبدا مردم را مجبور به مهاجرت و نقل مکان می کند. البته به اشتباه پناهندگی را افراد به عنوان نوعی از مهاجرت تلقی می کنند ولی پناهندگی در اصل شرایط اضطراری برای فرد مهاجر کننده می باشد و تمام افراد واجد شرایط پناهندگی…