مهاجرت

مهاجرت مهاجرت: مهاجرت به طور کلی یعنی جابه جایی انسان ها از مکانی به مکان دیگر برای زندگی بهتر. انسان ها به دلیل شرایط نامساعد مانند: بیماری، جنگ، فقر، مسائل سیاسی، بلایای طبیعی، کمبود غذا، کمبود امنیت، بیکاری و… مهاجرت می کنند. دلیل دوم مهاجرت می تواند برای شرایط بهتر مقصد باشد. مانند: آزادی های…