آشنایی با کشور سوِِئد

آشنایی با کشور سوِِئد کشور سوئد، کشوری با حکومت پادشاهی مشروطه است که کشور را نخست وزیر کشور سوئد اداره می کند و دولت آن به صورت پارلمانی اداره می گردد. کشور سوئد در شمال قاره اروپا قرار دارد و جز کشور های منطقه اسکاندیناوی می باشد. کشور سوئد با کشور های نروژ، دانمارک و…